Safe and healthy work in the digital age

Správy

Zobraziť všetky správy

Prioritná oblasť

Kampaň Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnej dobe je rozdelená do viacerých prioritných oblastí, ktoré sa počas celého trvania kampane propagujú pomocou osobitných komunikačných a propagačných balíkov. Každá oblasť pokrýva konkrétnu tému súvisiacu s vplyvom nových digitálnych technológií na prácu a pracoviská. Každé tri až štyri mesiace sa vydávajú rôzne materiály vrátane správ, informačných letákov, infografík a prípadových štúdií s cieľom udržať tempo kampane.

V središču pozornosti

Pri používaní systémov založených na umelej inteligencii na automatizáciu úloh, kolaboratívnych robotov a súvisiacich technológií majú mať toto používanie pod kontrolou ľudia.

Začiatok:

Remote and virtual work.png

Jasné zásady, hodnotenie rizík a preventívne opatrenia môžu vytvoriť zdravé a bezpečné pracovné prostredie mimo priestorov zamestnávateľa.

Práca na diaľku a hybridná práca

Začiatok:

AI and worker management #1.png

Podporovať transparentný, zdravý a bezpečný prístup zameraný na človeka, ktorý je založený na účasti pracovníkov, konzultáciách a dôvere.

Riadenie pracovníkov prostredníctvom umelej inteligencie

Začiatok:

Smart digital systems.png

Zlepšiť BOZP, ak sa riadi transparentným, dôveryhodným, posilňujúcim a zrozumiteľným spôsobom.

Inteligentné digitálne systémy

ZOBRAZIŤ VŠETKY PRIORITNÉ OBLASTI

Chcete sa stať partnerom kampane?

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

Oficiálni partneri kampane

Kampaň Zdravé pracoviská podporujú verejné aj súkromné európske a medzinárodné spoločnosti a organizácie z rôznych odvetví. Tvoria sieť priekopníkov, ktorá ostatných inšpiruje a podporuje v úspešnom riadení bezpečnej a zdravej pracovnej sily. Ich zapojenie má zásadný význam v zabezpečení toho, aby sa posolstvá kampane dostali na najrôznejšie pracoviská v celej EÚ.

ZOBRAZIŤ VŠETKÝCH PARTNEROV