Súbor nástrojov kampane

Cena za dobrú prax

Benefits

 • Súťaž môže byť výborným nástrojom na podporu vašej kampane a jej kľúčových posolstiev.
 • Súťaž môže poslúžiť ako dobrý vzor pre ďalších zamestnávateľov.

Obmedzenia

 • Tento druh súťaže si vyžaduje interný záväzok organizácie: prípravu výberového konania atď.
 • Nákladné môže to byť aj to, ak uvažujete o ponúknutí finančnej odmeny.

Plánovanie cien

 • Popremýšľajte, ako osloviť potenciálnych účastníkov: zvážte adresné doručovanie reklamných zásielok
 • Vytvorte webovú stránku súťaže
 • Premyslite si presné kritériá, ktoré musia účastníci splniť, aby vyhrali súťaž. Môžete, napríklad, hľadať riešenia, ktoré:
  • sú relevantné z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • preukazujú úspešnú implementáciu a skutočné vylepšenia,
  • je možné potenciálne preniesť na iné pracoviská.

Porota

 • Vyberte porotu, ktorá posúdi, či účastníci spĺňajú vaše kritériá.
 • Na povzbudenie potenciálnych účastníkov skúste zapojiť osobu, ktorá je vo svete bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dobre známa. To zvýši aj prestíž súťaže.

Cena a výberové konanie

 • Popremýšľajte nad ocenením a možnou pridanou hodnotou, ktorú účastníci môžu získať (záujem médií atď.).
 • Pripravte výberové konanie: môžete spustiť podstránku venovanú súťaži s názvom Cena za dobrú prax, kde môžete účastníkom sprístupniť prihlasovací formulár.
 • Zabezpečte, aby boli pravidlá jasné a presné a aby boli všetky prihlasovacie formuláre zrozumiteľné.
 • Ak očakávate veľký počet účastníkov, zvážte rozdelenie výberového konania na dve fázy:
  • predbežný výber,
  • konečný výber.

Časový harmonogram

Pokiaľ ide o časový harmonogram, súťaž organizujte súčasne s kampaňou.

Propagácia

Zapojte médiá: bude to prínosom pre vás, ako aj pre víťaznú spoločnosť.