O téme


Kto by mal byť zapojený?

Je dôležité prekročiť rámec bitov a bajtov a postaviť ľudí do centra digitálneho pracoviska. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa všetky zúčastnené strany spojili s cieľom predchádzať rizikám na pracovisku súvisiacim s digitalizáciou. Spolupráca zamestnávateľov, manažérov a pracovníkov povedie k spoločnému chápaniu problematiky a k trvalým zlepšeniam.

Zamestnávatelia majú zároveň právnu zodpovednosť za zabezpečenie riadneho posúdenia a kontroly rizík na pracovisku. Na efektívne hodnotenie rizík a prevenciu je potrebné, aby samotní zamestnávatelia aj ich zamestnanci boli dobre informovaní a vyškolení.

Okrem oslovenia pracovníkov a podnikov je cieľom kampane zvýšiť informovanosť tvorcov politík a rozhodovacích orgánov na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ktorí sú zodpovední za právne predpisy, stratégie a opatrenia.

EU-OSHA vyzvala k účasti aj vedcov a odborníkov v oblasti BOZP, softvérových a priemyselných dizajnérov a startupy. Prínos každého jedného môže priniesť zmenu bez ohľadu na to, aké malé sa vynaložené úsilie môže zdať!

Chcete sa dozvedieť viac o vplyve nových digitálnych technológií na prácu a pracoviská? Máte záujem zvyšovať informovanosť o digitálnej transformácii pracovných miest a o jej vplyve na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku? Zapojte sa do kampane a prispejte k zmene!