Oznámenie o ochrane osobných údajov

Zdieľať na:

Organizačná zložka agentúry poverená spracovaním osobných údajov

Andrew Smith, vedúci útvaru pre komunikáciu a propagáciu

Účel spracovania

Na účel vypracovania anonymnej štatistiky o používaní tohto webového sídla sú pre každý prístup na webového sídlo vytvorené súbory denníka, ktoré obsahujú tieto súhrnné údaje: celkový počet návštev, krajiny návštevníkov, trvanie relácií a cesta, po ktorej šli používatelia počas relácií.

Typ spracúvaných údajov

Uvedené súbory denníka obsahujú tieto informácie:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • IP adresu používateľa;
 • dátum a čas, kedy žiadosť používateľa o prístup na webové sídlo zaznamenal webový server;
 • požadovanú URL adresu;
 • návratový kód HTTP poskytnutý žiadateľovi (používateľovi);
 • čas spracovania žiadateľa;
 • reťazec agenta používateľa žiadateľa.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a následné zmeny.

Zákonnosť spracovania

Spracúvanie sa riadi článkom 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie (ES) č. 45/2001).

Príjemcovia údajov

Prístup k osobným údajom sa udeľuje na základe funkcie a zodpovednosti zúčastnených subjektov (zásada „potreby poznať“):

 • riadne menovaným zamestnancom agentúry EU-OSHA;
 • externému poskytovateľovi ako správcovi serveru agentúry EU-OSHA;
 • podľa okolností právnej službe, Súdu pre verejnú službu, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), európskemu ombudsmanovi, Dvoru audítorov, Útvaru pre vnútorný audit.

Všetci uvedení príjemcovia sú viazaní nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov. Agentúra EU-OSHA neposkytne osobné údaje tretím stranám. Agentúra EU-OSHA nezverejní osobné údaje na účely priameho marketingu na komerčné účely.

Súbory cookies

Táto webová lokalita nastaví dočasné súbory cookies vždy, keď ju navštívite. Tieto súbory cookies sú potrebné, aby bola možná relácia. Vymažú sa, keď zavriete svoju reláciu prehliadača. IP adresa sa v žiadnom súbore cookie neuchováva. Súbory cookies majú jedinečné ID na identifikáciu relácií, ktoré je úplne anonymné a umožňuje reláciu.

V rámci tejto webovej lokality sa využíva softvér Matomo na tvorbu internetovej štatistiky, ktorého jedinými hostiteľmi sú servery agentúry EU-OSHA nachádzajúce sa v Európskej únii. Softvér Matomo uloží súbory cookies do vášho počítača, ale nebude zhromažďovať osobné údaje. Anonymné ID umožní softvéru Matomo identifikovať vašu reláciu, pričom nemá vplyv na iného používateľa a nedá sa použiť na identifikáciu individuálneho používateľa.

Ak nechcete, aby agentúra EU-OSHA sledovala vašu činnosť prostredníctvom softvéru Matomo, môžete ho odmietnuť kliknutím na uvedený odkaz v rámčeku.

Súbory cookies neobsahujú vaše osobné údaje a nedajú sa použiť na identifikáciu individuálneho používateľa.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby majú právo na prístup, právo na opravu a na blokovanie svojich údajov (v prípade nepresnosti údajov), právo požiadať o ich výmaz a právo namietať voči ich spracúvaniu v prípadoch stanovených v článkoch 13,14,15, 16 a 18 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Ak máte otázky alebo sťažnosti týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese: information@osha.europa.eu a do predmetu správy uveďte „data protection“ (ochrana osobných údajov).

Informácie o období uchovávania osobných údajov

Informácie obsiahnuté v súboroch denníka sa uchovávajú 2 roky na serveri agentúry EU-OSHA, ktorého hostiteľom je externý poskytovateľ so sídlom v Európskej únii.

Údaje na vytvorenie anonymných štatistických správ sa budú uchovávať dlhšie obdobie.

Bezpečnostné opatrenia

Na ochranu proti neoprávnenému prístupu k údajom alebo ich neoprávnenej zmene, zverejneniu alebo zničeniu máme zavedené primerané bezpečnostné opatrenia. K týmto opatreniam patrí interné preskúmanie postupov používaných pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracúvaní údajov, ako aj bezpečnostné opatrenia vrátane príslušného zakódovania komunikácie a fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu proti neoprávnenému prístupu do systémov, v ktorých uchovávame osobné údaje.

Žiadosť o informácie

V prípade potreby ďalších informácií ohľadne spracúvania osobných údajov sa dotknuté osoby môžu obrátiť so žiadosťou na zodpovednú osobu agentúry EU-OSHA na adrese: dpo@osha.europa.eu.

Právo obrátiť sa na EDPS

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, http://www.edps.europa.eu, ak sa domnievajú, že postupy spracovania údajov nie sú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.