O téme


Aké sú možnosti riadenia rizík?

Rizikám súvisiacim s rastúcou digitalizáciou pracoviska môžeme predchádzať a riadiť ich. Tu je spôsob, ako to urobiť:

  • Prijať prístup zameraný na človeka a prístup založený na ľudskom dohľade.
  • Zaručiť rovnaký prístup zamestnávateľov, manažérov, zamestnancov a ich zástupcov k informáciám.
  • Radiť sa s pracovníkmi a ich zástupcami a požiadať ich, aby sa podieľali na rozhodnutiach prijatých v súvislosti s vývojom, zavádzaním a používaním digitálnych technológií a systémov.
  • Zachovať transparentnosť, pokiaľ ide o fungovanie digitálnych nástrojov a o ich hlavné výhody a nevýhody.
  • Podporovať celostný prístup pri hodnotení digitálnych technológií a ich účinkov na pracovníkov a spoločnosť ako celok.

Inkluzívny prístup založený na ľudskom dohľade je kľúčom k digitálnej transformácii. a digitálne technológie by mali podporovať (ale nie nahrádzať) ľudský dohľad a ľudské rozhodovanie, respektíve konzultácie s pracujúcimi a ich účasť. Návrh, vývoj a používanie digitálnych systémov s ľudským dohľadom podporuje pracovníkov a ponecháva im kontrolu. Tým sa zabezpečí, že súcit, empatia a záujem o pracovníka nebudú nahradené počítačovým rozhodovaním.

V etape návrhu je potrebné zohľadniť aj otázky bezpečnosti a ochrany zdravia zapojením programátorov a vývojárov od samého začiatku. Rovnako dôležité je zvyšovať digitálnu gramotnosť medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi, a to podporou kvalifikácie a rozvoja zručností pre digitálne aplikácie. To im umožňuje lepšie pochopiť digitálne systémy, ako aj riziká a príležitosti, ktoré prinášajú.