2020 – 2022: Zdravé pracoviská znižujú záťaž


Zhrnutie kampane

Vďaka kampani sa zvýšila informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a o potrebe riadiť ich a podporovať kultúru prevencie rizík.

Kampaň bola rozčlenená na osem prioritných oblastí, z ktorých každá sa týkala konkrétnej témy súvisiacej s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy: Prevencia, Fakty a čísla, Chronické ochorenia, Sedavá práca, Rozmanitosť pracovníkov, Budúce generácie, Psychosociálne riziká a Telepráca.

Hlavnými hnacími silami boli národné kontaktné miesta, oficiálni partneri kampane, sieť EEN a SLIC, ktoré organizovali podujatia a činnosti so silnou účasťou a distribuovali publikácie a materiály kampane do všetkých 27 členských štátov EÚ aj mimo nich.

Medzi hlavné body kampane patrili každoročný Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 15. vydanie súťaže o cenu za dobrú prax, podujatia na výmenu osvedčených postupov na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ a napokon samit Zdravé pracoviská.

Video o kampani na roky 2020 – 2022 – Poškodenia podporno-pohybovej sústavy