O kampani


O kampaniV našom úsilí zameranom na zvýšenie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v Európe zohrávajú kampane Zdravé pracoviská kľúčovú úlohu. Posolstvo týchto kampaní je jasné –⁠ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre Vás. Prínos pre firmu.

Tieto kampane sú najväčšie svojho druhu na svete, pričom každá má jasne vymedzenú tému. Predchádzajúce kampane sa zameriavali napr. na propagáciu hodnotenia a prevencie rizík, zvyšovanie informovanosti o udržateľnej práci a ochranu zamestnancov pred nebezpečnými látkami. Kampane venujú osobitnú pozornosť malým a stredne veľkým podnikom a zraniteľným skupinám zamestnancov, čím sa zaistí, že každá kampaň osloví tých, ktorí pomoc potrebujú najviac.

Pre tieto kampane sa pripravujú rôzne druhy propagačných a informačných materiálov, organizujeme alebo podporujeme tiež mnoho podujatí a iniciatív na zvyšovanie informovanosti. Medzi najvýznamnejšie patria podujatia zamerané na výmenu osvedčených postupov, Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviskáEurópsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, samit kampane a Filmová cena Zdravé pracoviská.

Ako odovzdávame posolstvá našich kampaní podnikom? Spoliehame sa na našu rozsiahlu sieť národných kontaktných miestoficiálnych partnerov kampanemediálnych partnerov, sociálnych partnerov a iných sprostredkovateľov, ktorí propagujú kampaň a jej materiály a aktívne sa zúčastňujú na podujatiach. V záujme toho, aby sme dosiahli skutočnú zmenu na úrovni pracovísk je kľúčová produktívna spolupráca s našou sieťou partnerov, ktorá je zároveň základom pre úspešné zavŕšenie iniciatívy kampane Zdravé pracoviská.

Pozrite si náš súbor nástrojov kampane a zapojte sa!