Cena za dobrú prax


O akú cenu ide?

Cenou za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská, ktorú organizuje agentúra EU-OSHA a jej národné kontaktné miesta, sa oceňujú organizácie, ktoré preukážu vynikajúce a inovačné prístupy k bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku. Táto cena predstavuje vynikajúcu príležitosť zapojiť sa do kampane, pričom organizáciám umožňuje propagovať osvedčené postupy v rámci celej Európy a podeliť sa o ne.

Súťaž má dve kolá. Príspevky sa posudzujú najskôr na národnej úrovni a potom zasadne trojčlenná celoeurópska porota, ktorá rozhodne o celkových víťazoch.

EU-OSHA a jej sieť partnerov rozsiahlym spôsobom propagujú úspechy, ktoré dosiahli nominované a ocenené príklady dobrej praxe.

Ako sa zapojiť?

EU-OSHA víta prihlášky od všetkých organizácií a jednotlivcov z celej Európy, ktorí majú záujem.  

Vaša organizácia už inovatívne prispieva k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci? Alebo hľadáte motiváciu na propagovanie výhod dobrého riadenia BOZP? Ihneď sa prihláste do súťaže o Cenu za dobrú prax!

Časté otázky

 • Aké druhy príkladov dobrej praxe možno prihlásiť?

  Uviesť sa môže akýkoľvek existujúci efektívny a inovatívny prístup k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prihlásených príspevkoch má byť jasne opísané, ako sa osvedčené postupy riadenia realizovali na pracovisku a čo sa dosiahlo.

 • Čo by mal príspevok ukazovať?

  Príspevok má svedčiť o komplexnom prístupe k bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku, ktorý predstavuje skutočné zlepšenie, je udržateľný a použiteľný aj na iných pracoviskách. Porota sa zameria aj na intervencie, ktorými sa uprednostňujú kolektívne opatrenia pred individuálnymi a ktoré spočívajú na účinnej participácii zamestnancov a ich zástupcov.

  Intervencie majú spĺňať príslušné zákonné požiadavky danej krajiny, v ktorej sa uplatňujú, a v ideálnom prípade ísť nad rámec týchto požiadaviek.

 • Kto sa môže zapojiť?

  Zúčastniť sa môžu všetky organizácie, bez ohľadu na veľkosť, ktoré pôsobia v jednom z členských štátov EÚ, v kandidátskej krajine, potenciálnej kandidátskej krajine alebo členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu. Patria sem jednotlivé podniky, poskytovatelia odbornej prípravy a členovia vzdelávacej komunity, organizácie zamestnávateľov, odborové združenia, odborové zväzy a mimovládne organizácie, ako aj oficiálni partneri kampane.

 • Aké sú lehoty?

  Zistite, ktoré lehoty platia pre vašu krajinu