Výmena osvedčených postupov


gpeVýmena osvedčených postupov medzi oficiálnymi partnermi kampane je skutočnou iniciatívou prebiehajúcou zdola nahor, ktorá je inšpirovaná prianím partnerov kampane ešte užšie spolupracovať a dosiahnuť tak lepšiu bezpečnosť a ochranu zdravia v ich organizáciách. Táto iniciatíva vznikla v roku 2012 a je čoraz úspešnejšia.

Agentúra túto iniciatívu veľmi ochotne podporuje a vníma ju ako príležitosť na zabezpečenie udržateľnosti kampane Zdravé pracoviská v budúcnosti a na dosiahnutie skutočnej zmeny na úrovni pracovísk. Preto v roku 2012 pomáhala vytvoriť osobitnú riadiacu skupinu, ktorá sa teraz stretáva najmenej dvakrát do roka.

Od roku 2013 agentúra EU-OSHA spoločne so svojimi oficiálnymi partnermi kampane každé dva roky v rámci kampane Zdravé pracoviská organizuje podujatie zamerané na výmenu osvedčených postupov sprevádzané oslavou, kde si účastníci môžu vymieňať informácie o osvedčených postupoch v oblasti BOZP a diskutovať o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti, ktoré im môžu pomôcť podporiť lepšie postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Navyše, niektorí mimoriadne angažovaní partneri kampane každoročne organizujú podujatia zamerané na výmenu osvedčených postupov vo vlastných priestoroch a vyzývajú ďalších partnerov kampane, aby sa zúčastnili a diskutovali o svojich skúsenostiach.

Účasť a angažovanosť partnerov kampane je inšpirujúca – usporadúvajú a organizujú podujatia v celej Európe a takisto sa na nich zúčastňujú. Tieto podujatia vždy prinášajú podnetnú diskusiu a nové nápady.