Právne predpisy


Riziká vyplývajúce z digitalizácie na pracovisku patria do pôsobnosti rámcovej smernice o BOZP. Cieľom je chrániť ľudí pred rizikami súvisiacimi s prácou a stanoviť zodpovednosť zamestnávateľa za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Niektoré riziká sa riešia aj v osobitných smerniciach:

sa týka údržby vybavenia a prístrojov

sa zaoberá organizáciou pracovného času

vytvára rámec na informovanie zamestnancov a porady s nimi

V oblasti umelej inteligencie EÚ navrhla a zaviedla niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív:

Oznámenie o lepších pracovných podmienkach pre silnejšiu sociálnu Európu: plné využitie prínosov digitalizácie pre budúcnosť práce a návrh smernice na zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem