Относно темата


Защо е важна кампанията?

Въпреки усилията за тяхното предотвратяване, МСС остават на първо място в списъка на свързаните с работата здравни проблеми в Европа и често се проявяват в комбинация с други здравни проблеми. Това неизбежно намалява качеството на живот и трудоспособността на хората, като нанася вреда на предприятията и икономиките.

Отсъствието от работа поради МСС съставлява значителен дял от загубените работни дни в ЕС. Освен това работещите с МСС средно са с по-дълги периоди на отсъствие в сравнение с тези без здравни проблеми.

Свързаните с работата МСС са една от най-честите причини за инвалидност и отпуск по болест, както и най-често признатото професионално заболяване в държавите, включително Франция, Италия, Латвия и Испания.

Една трета от работещите с МСС и друг здравен проблем смятат, че няма да могат да продължат да упражняват професията си до 60-годишна възраст.

В допълнение МСС намалява продуктивността на хората по време на работа и увеличава непълноценното присъствие на работа („presenteeism“), което означава работа във влошено здраве сред лицата с МСС, в сравнение с тези без здравословни проблеми.

Това оказва огромно въздействие от икономическа гледна точка. Преките разходи за свързани с работата МСС включват ресурси, използвани за здравеопазване (диагностициране и лечение на заболяване, разходи за рехабилитация) и лекарствени продукти, както и разходи за обезщетение на работещите. Непреките разходи включват разходи, произтичащи от смущения в работните екипи, спад на продуктивността, закъснения на производството и замяна на болни работещи (включително обучението на нови служители), както и разходи, свързани с отсъствие/непълноценно присъствие на работа. Според изчисленията тези непреки разходи са няколко пъти по-високи от преките разходи за предприятията.

Поради това е от жизненоважно значение работодателите да бъдат осведомени за този проблем и да им се предложи подкрепа и насоки относно превенцията или управлението на МСС.