Относно темата


За какво всъщност става въпрос?

До 2030 г. се очаква дялът на работниците и служителите на възраст 55–64 години да е 30 или повече процента от работната сила в много европейски държави. Възрастта за пенсиониране се увеличава в много държави членки и много работници и служители вероятно ще имат по-дълъг трудов живот. Предвид това трябва да се положат усилия за осигуряване на безопасни и здравословни условия през целия трудов живот.

В стратегията „Европа 2020“ демографските промени са посочени като едно от основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. За преодоляването им в Стратегическата рамка на Европейския съюз (ЕС) за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. се представят мерки за насърчаване на добрите практики и подобряване на условията за безопасност и здраве при работа (БЗР) за всички работници и служители.

Застаряващата работна сила е причина за различни предизвикателства за всички, ангажирани в управлението на БЗР:

  • По-дългият трудов живот може да доведе до по-дълго излагане на рискове.
  • Повече работници и служители ще имат хронични здравословни проблеми и специфични нужди.
  • По-възрастните работници и служители е възможно да се окажат по-уязвими към някои опасности за безопасността и здравето.
  • Трябва да се вземе под внимание високият дял на свързаните с работата здравословни проблеми в определени сектори и професии, които предполагат сериозно физическо и/или умствено натоварване, ръчен труд или нестандартно работно време.
  • Превенцията на уврежданията, рехабилитацията и връщането на работа добиват все по-голямо значение.
  • На равнище общество трябва да се преодолее възрастовата дискриминация.