Законодателство


Рисковете, произтичащи от цифровизацията на работното място попадат в обхвата на Рамковата директива за ЗБУТ. Целта е да се защитят хората от свързани с работата рискове и да се определи отговорността на работодателя за гарантиране на безопасността и здравето на работното място.

Някои рискове са предмет също и на някои специфични директиви:

се отнася до поддръжката на оборудване и устройства

се отнася до организацията на работното време

определя реда за информиране и консултиране на работниците и служителите

В областта на изкуствения интелект ЕС предложи и въведе няколко законодателни и незаконодателни инициативи: