Относно темата


Икономическа обосновка за управление на опасните вещества

Има ясна икономическа обосновка за инвестиране в безопасността и здравето при работа — предприятията, които се ангажират със създаване на култура на превенция чрез силно лидерство и подходящи ресурси, се радват на дългосрочни ползи.

Лошото управление на опасните вещества на работното място не само излага работниците на ненужен риск, но и води до значителни директни разходи за фирмите и системите за здравеопазване. В Европа, например, разходите за излагане на канцерогенни вещества на работното място се оценяват на 2,4 млрд. евро годишно. Исковете за обезщетение на работници, чието здраве се е влошило значително вследствие на излагането на опасни вещества на работното място, също възлизат на стотици хиляди евро на иск.

Чрез инвестиции в безопасни и здравословни условия на труд тези разходи се избягват, а фирмите се радват на:

  • по-високи нива на производителност и мотивация сред работниците;
  • ограничаване на отсъствията от работа и намаляване на разходите, свързани с влошеното здраве на работниците;
  • намаляване на текучеството на персонала.

По този начин те стават по-конкурентни и успешни, каквато е целта на всички организации.