2016—2017 г.: „Здравословни работни места за всички възрасти“


Резюме на кампанията

Акцентът на кампанията за 2016—2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“ беше насочен към насърчаване на устойчивия труд — т.е. насърчаване на безопасни и здравословни условия на труд от началото на трудовия живот, за да се предотвратят здравословни проблеми и да се даде възможност на хората да работят по-дълго. Това става все по-важно, тъй като застаряването на работната сила и възрастта за пенсиониране в Европа нарастват.

Кампанията привлече рекорден брой партньори, които активно популяризираха и разпространиха материали за кампанията сред своите обширни мрежи и организираха и участваха в стотици мероприятия за обмен на добри практики и повишаване на осведомеността.

Резултатите от независимата оценка показаха успеха и стойността на тази кампания: темата на кампанията и изготвените инструменти бяха от голямо значение, особено за организациите и държавите с ограничени ресурси, подкрепата, предоставена на посредниците за повишаване на осведомеността беше много ефективна, а наградите за добри практики за периода 2016—2017 г. получиха признание за осигуряването на ефективна платформа за обмен на най-добри практики по отношение на управлението на безопасността и здравето на работното място. Други идентифицирани ключови силни страни включват способността на EU-OSHA да разбере и да отговори на нуждите на своите заинтересовани страни, както и високото качество на нейните продукти, разработени с оглед на нуждите на целевите ѝ аудитории.

Видеоклип за кампанията за 2016—2017 г. — За всички възрасти

Застаряващата работна сила е причина за различни предизвикателства за всички, ангажирани в управлението на БЗР:

  • По-дългият трудов живот може да доведе до по-дълго излагане на рискове.
  • Повече работници и служители ще имат хронични здравословни проблеми и специфични нужди.
  • Възможно е по-възрастните работници и служители да се окажат по-уязвими към някои опасности за безопасността и здравето.
  • Трябва да се вземе под внимание високият дял на свързаните с работата здравословни проблеми в определени сектори и професии, които предполагат сериозно физическо и/или умствено натоварване, ръчен труд или
  • нестандартно работно време.
  • Превенцията на уврежданията, рехабилитацията и връщането на работа добиват все по-голямо значение.
  • На равнище общество трябва да се преодолее възрастовата дискриминация.

Инфографики — Управление на застаряващата работна сила на Европаexternal

2016—2017 г.: „Здравословни работни места за всички възрасти“
2016—2017 г.: „Здравословни работни места за всички възрасти“
2016—2017 г.: „Здравословни работни места за всички възрасти“