2018—2019 г.: „Здравословните работни места управляват опасните вещества“


Резюме на кампанията

2018—2019 г.: „Здравословните работни места управляват опасните вещества“

Кампанията за 2018—2019 г. имаше за цел да повиши осведомеността за опасните вещества на работното място, свързаните с тях рискове и начините за предотвратяването на вредите за работниците.

Тя насърчаваше йерархията на превенцията и обърна специално внимание на особено уязвимите групи работници. Освен това — като част от трайния ангажимент на EU-OSHA към Пътната карта за канцерогените — кампанията разгледа специално управлението на експозицията на вещества, причиняващи рак на работното място. В допълнение тя повиши осведомеността за приложимото законодателство на ЕС и предостави на предприятията практически насоки за гарантиране на съответствието.

Хиляди организации от цяла Европа и извън нея участваха в прояви и дейности, много от които бяха организирани от партньорите на кампанията: националните фокусни точки и 90-те официални партньори на кампанията организираха стотици прояви и дейности, като всички те бяха активно насърчавани от 35-те медийни партньори на кампанията. Сред акцентите бяха Европейската седмица за безопасност и здраве при работа и Наградите за добри практики за здравословни работни места, които насърчиха обмена на знания и подкрепиха иновативни примери за управление на опасните вещества.

Видеоклип за кампанията за 2018—2019 г. — Управление на опасните вещества

 

Как трябва да се управляват опасните вещества — инфографики

Инфографики