Относно темата


Кой трябва да участва в насърчаването на балансиран трудов живот?

За ефективното управление на безопасността и здравето при работа всички — работодатели, ръководители и работници — трябва да полагат усилия. Това важи особено при наличието на опасни вещества, тъй като пренебрегването на рисковете може да окаже сериозни последици за здравето на работниците и успеха на бизнеса.

  • Работодателите са задължени по закон да извършват оценка на риска, за да идентифицират потенциалните опасности, свързани с опасните вещества. Те трябва да гарантират, че рисковете се управляват съобразно йерархия на превантивните мерки.
  • Ръководителите трябва да мотивират работниците да участват. Те трябва да осигуряват на работниците редовно обучение и лесни за ползване ресурси.
  • Работниците трябва да имат представа за потенциалните рискове, да са добре информирани за съществуващите превантивни мерки, да могат спокойно да споделят притесненията си и да участват активно в намирането на решения.

Създаването на култура на превенция е от изключителна важност. Чрез ефективно лидерство и ангажиране с въпросите на безопасност и здраве при работа работодателите и ръководителите могат да създадат работна атмосфера, която насърчава хората да се отнасят сериозно към безопасността и здравето и да си сътрудничат при идентифициране и отстраняване на рисковете.