Относно темата


Икономическа обосновка

МСС засягат способността на лицата да работят и поради това представляват огромна финансова тежест за предприятията и икономиките:

  • Отсъствия от работа: отсъствието от работа поради МСС съставлява значителен дял от загубените работни дни в държавите — членки на ЕС. Работниците с МСС също е по-вероятно да отсъстват за по-дълъг период от време.
  • Непълноценно присъствие: изпитването на болка на работното място в резултат на МСС вероятно ще окаже въздействие върху изпълнението и производителността.
  • Ранно или принудително пенсиониране: може да се наложи работещите, които страдат от МСС, да се откажат изцяло от работата си и е по-вероятно, в сравнение с тези без МСС, те да смятат, че няма да могат да вършат същата работа на 60-годишна възраст.

Като се има предвид широкото разпространение на свързаните с работата МСС, е икономически изгодно да се инвестира в превенцията на тяхното настъпване или поява. МСС могат да бъдат управлявани и са предотвратими, затова свързаните с МСС разходи могат да бъдат намалени. Ако някой получи МСС, предприемането на прости мерки — напр. предоставяне на професионална подкрепа и адаптиране на работната среда — веднага след появата на симптомите значително намалява вероятността за продължително отсъствие от работа.

Този тип мерки за превенция и ранна намеса могат да ограничат отсъствията, да увеличат производителността и да доведат до реални икономии за предприятията, както и за националните системи за здравеопазване и социално подпомагане. Кампанията „Здравословните работни места облекчават товара“ предоставя информация и примери за това, както и връзки към ресурси, които могат да помогнат на предприятията да превърнат борбата с МСС в част от ежедневното управление на БЗР.