Относно темата


Как може да се управлява кампанията?

МСС могат да бъдат предотвратени и управлявани. Предприемането на интегриран подход — основаващ се на принципите наРамковата директива за БЗР — и насърчаването на култура на превенция с участието както на работодателите, така и на работещите, са от основно значение за борбата с проблема.

  • Оценка на риска на работното място: това е особено важно за успешната превенция и следва да включва подготовка, оценка и прилагане на мерки за превенция и защита. Процедурата по оценка на риска следва да се преразглежда и актуализира редовно.
  • Комбинация от мерки за превенция за елиминиране/контрол на рисковете:: това следва да бъде основен приоритет за всяко работно място. Тъй като МСС са причинени от множество фактори, най-добър е комбинираният подход, например включване на действия, насочени към работното място (например, ергономия), организацията на труда (например, позволяване на почивки), психосоциалните фактори (например, предоставяне на контрол над темпото на работа на работещите) и работещите (например, осигуряване на обучение относно добрата работна поза).
  • Насърчаване на участието на работещите: : wработещите следва да участват в идентифицирането на свързаните с МСС рискове и превантивните решения в помощ на дружествата при разработването на всеобхватни политики относно МСС. Инструментите на EU-OSHA за започване на дискусии  на работното място за МСС могат да се използват за улесняване на груповите дискусии на работното място или по време на обучение.

Като част от кампанията „Здравословните работни места облекчават товара“, ние създадохме база данни с практически инструменти, материали с насоки и примери за добри практики, за да съдействаме за насърчаването на участието на работещите и да подпомогнем работните места в управлението на МСС. Други полезни материали и публикации за кампанията са достъпни в раздел „Инструменти и публикации“..