Относно темата


Възможности и рискове

Нарастващата цифровизация на икономиката и използването на цифровите технологии на работното място създават възможности за работещите и работодателите, включително нови възможности за подобряване на БЗР:

 • та пренасочва към машините повтарящи се, трудоемки и опасни задачи.
 • Роботиката и ИИ подпомагат и заменят работниците в опасна работна среда.
 • Цифровите технологии и технологиите за подобряване на ефективността (напр. изкуствените екзоскелети) подобряват достъпа до пазара на труда за работници в неравностойно положение, като например работници с увреждания, мигранти или работници с местонахождение в райони с ограничени възможности за заетост.
 • По-доброто наблюдение, съчетано с технологията на големите информационни масиви, дава възможност за по-навременни и по-ефективни мерки.
 • По-добро е равновесието между професионалния и личния живот, гъвкавостта и автономността на работниците, които могат да работят от дома.

Данните от проучването на EU-OSHA OSH Pulse за 2022 г. показват, че цифровите технологии се използват за наблюдение на шум, химикали, прах и газове в работната среда на 19,2 % от европейските работници, както и за индивидуално наблюдение на пулса, кръвното налягане, позата и други жизнени показатели на 7,4 % от работниците.

Данни от същия източник показват също, че е по-малко вероятно работещите от разстояние от дома да бъдат изложени на насилие или словесни обиди от страна на клиенти, пациенти или ученици, или на тормоз или малтретиране: работещите дистанционно от дома съобщават за експозиция на насилие или словесни обиди само в 7,9 % от случаите (общо за всички работещи този дял е 15,7 %), тъй като видът на работата им е с предимно рядко взаимодействие с трети страни, а на тормоз или малтретиране — само в 4,4 % от случаите (в сравнение със 7,3 % при всички работещи), тъй като социалната изолация (включително от колеги и началници) вероятно има смекчаваща роля в това отношение. Следва да се отбележи, че работещите дистанционно от дома по-рядко съобщават за липса на автономност или за влияние върху темпото им на работа или работните процеси (14,4 %) в сравнение с общия брой на работещите.

Съществуват също така предизвикателства и рискове за БЗР, произтичащи от въвеждането на цифрови технологии на работното място:

 • Цифрово наблюдение, загуба на автономност, повишаване на интензивността на труда и натиск за изпълнение на определени стандарти.
 • Работните места на средно управленско равнище се заменят с алгоритми, чрез които се възлагат задачи на работниците и се наблюдава тяхното изпълнение.
 • Загуба на контрол върху работата, разпокъсаност на работните места на множество прости задачи, които трябва да се изпълняват по стандартен начин, стесняване на съдържанието на работата и деквалификация.
 • Изолация на работещите, увеличаване на виртуалното взаимодействие и загуба на колегиална подкрепа.
 • Неправилни или несправедливи решения относно работещите, произтичащи от автоматизирани или полуавтоматизирани процеси, при които се използват данни и/или софтуер, съдържащи грешки.
 • Системи от стимули и санкции и оценка за класиране на резултатите от работата на работещите.
 • Неясна отговорност за БЗР и прилагането на действащата нормативна рамка в областта на БЗР.
 • Мобилност, гъвкавост, на разположение денонощно и ежедневно, и размиване на границите между професионалния и личния живот.

В проучването ESENER на EU-OSHA от 2019 г. бяха установени доказателства, че увеличеното използване на цифрови технологии на работното място е свързано с психосоциални рискове като съкратени срокове, недобра комуникация или взаимодействие, несигурност на работното място и работа с удължени работни смени или ненормирано работно време.

Нещо повече, в проведеното сред работници проучване на EU-OSHA OSH Pulse от 2022 г. анкетираните заявяват, че в резултат на цифровите технологии те работят сами (44 %), увеличава се наблюдението над тях на работното място (37 %), намалява се автономността им на работното място (19 %), определя се скоростта или темпото на работа (52 %) и се увелича работното им натоварване (33 %).

Също така данните от проучването OSH Pulse 2022 г. показват, че работещите от разстояние от дома съобщават по-често в сравнение с общия брой на работещите увеличаване на работното натоварване (33,2 %), на скоростта или темпа на работа, определяни от цифровите технологии (61,2 %), на социалната изолация (56,8 %), и силно съкращаване на срокове или голямо претоварване в работата (46,9 %).