За кампанията


За кампаниятаКампаниите „Здравословни работни места“ са от съществено значение за нашите усилия за повишаване на осведомеността относно безопасността и здравето на работното място в цяла Европа. Посланието на кампанията е ясно — „Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.“

Кампаниите са най-големите по рода си в целия свят и всяка от тях има ясно определена теми — темите на предходните кампании обхващат въпроси от насърчаването на оценката и превенцията на риска до повишаване на осведомеността относно устойчивия труд и предпазването на работещите от опасни вещества. Кампаниите са насочени по-специално и към малките и средните предприятия и уязвимите групи работници, като се гарантира, че всяка кампания достига до онези, които се нуждаят от най-голяма подкрепа.

За кампаниите се създава набор от промоционални и информационни материали, а освен това организираме или подпомагаме редица мероприятия и инициативи за повишаване на осведомеността. Сред акцентите са мероприятия за обмен на добри практики и Наградите за добри практики за здравословни работни местаЕвропейската седмица за безопасност и здраве при работа, срещата на високо равнище в рамките на кампанията и филмовата награда „Здравословни работни места“.

Как достигат посланията на кампанията ни до предприятията? Разчитаме на нашата широка мрежа от национални фокусни точкиофициални партньори на кампаниятамедийни партньори, социални партньори и техните посредници за популяризиране на кампанията и нейните материали и активно участие в мероприятията. Всъщност продуктивното сътрудничество с нашата мрежа от партньори е от ключово значение за постигане на действителна промяна на равнището на работното място и е основа за успеха на кампанията „Здравословни работни места“.

Разгледайте нашия набор от инструменти за кампанията и се включете!