Публикации


Чрез уебсайта на EU-OSHA може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от настоящата кампания и защо и как да се борим с него.

Публикациите варират отинформационни листове за кампаниятапо свързани теми дообобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научнидоклади(напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за актуалните политики и практики за превенция).Проучвания на отделни случаипредоставят примери от реалния живот как работните места управляват БЗР и съвети за практическото прилагане на мерките за превенция.

Налични публикации (55)

Предотвратяване и управление на рисковете за здравето и безопасността при работа в цифрови платформи: примери за инициативи, практики и инструменти

Работата в цифрови платформи обикновено е свързана с по-ограничен достъп до осигуряване на безопасност и здраве при работа в сравнение с по-традиционните форми на труд. С над 500 цифрови трудови платформи (ЦТП), понастоя...

Повече информация

Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: приложения и предизвикателства

Полезни ли са? Превантивна мярка ли са? Като за всяко ново нещо, важно е да се направи преценка за предимствата и недостатъците на новите системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР). Въз основа на ...

Повече информация

Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: ресурси на работното място за проектиране, внедряване и използване

Предприятията с висока култура на безопасност и здраве са по-склонни да идентифицират опасностите и да предприемат стъпки за тяхното избягване. Новите системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР) из...

Повече информация

Разнообразието на работната сила и цифровите трудови платформи: последици за безопасността и здравето при работа

Икономиката на цифровите платформи се разраства бързо и предлаганата работа е толкова разнообразна, колкото и самите работници. Мигрантите и етническите малцинства имат повече шансове да намерят работа през платформи, ко...

Повече информация

Summary - Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: приложения и предизвикателства

Полезни ли са? Превантивна мярка ли са? Като за всяко ново нещо, важно е да се направи преценка за предимствата и недостатъците на новите системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР). Въз основа на ...

Повече информация