Публикации


Тук може да бъде разгледана обширна информация по проблема, обхванат от тази кампания, и защо и как да търсим възможности за решаването му.

Публикациите варират от информационни листовки за кампанията до обобщения от семинари и симпозиуми, както и изчерпателни научни доклади (напр. за обхвата на проблема и свързаните разходи и за текущите политики и практики за превенция).

Налични публикации (106)

Акценти относно безопасността и здравето при работа през цифрови платформи

Развитието на цифровите технологии осигури възможности за нови начини на работа, предоставяни чрез или на онлайн платформи. Доставчици, шофьори, медицински сестри и графични дизайнери — това са само някои от примерите за...

Повече информация

Работа през цифрови платформи: последици за безопасността и здравето при работа

Разгледайте тези слайдове, за да разберете концепциите, свързани с работата през цифрови платформи. Вижте факти и цифри, включително демографски данни, разнообразие на работната сила, преобладаващи сектори и видове работ...

Повече информация

Работници с психични разстройства в цифровизиран свят: предизвикателства, възможности и потребности

В статията се прави преглед на това как работниците с диагностицирани и недиагностицирани психични разстройства (ПР) се справят по различни начини с работата, технологиите/цифровизацията и необходимостта от човешки взаим...

Повече информация

Безпилотни въздухоплавателни средства: последици за безопасността и здравето при работа

Използването на безпилотни въздухоплавателни средства (БВС) се увеличава във всички сектори благодарение на отличителните им характеристики и перспективата за по-голяма ефективност. Въпреки това тяхното интегриране в раб...

Повече информация

Интелигентни цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа: внедряване на работното място

Новите цифрови системи за наблюдение на БЗР не могат просто да заменят съществуващите процедури в областта на БЗР; успешното въвеждане на цифрови системи за наблюдение на БЗР зависи от правилното прилагане, включително п...

Повече информация