2020—2022 г.: „Здравословните работни места облекчават товара“


Резюме на кампанията

Кампанията повиши осведомеността за свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС) и необходимостта те да бъдат управлявани и да бъде насърчавана култура на превенция на риска.

Кампанията беше структурирана около осем приоритетни области, всяка от които обхващаше конкретна тема, свързана с МСС: превенция, факти и цифри, хронични заболявания, работа в седнало положение, многообразие на работниците, бъдещи поколения, психосоциални рискове и работа от разстояние.

Националните фокусни точки, официалните партньори на кампанията, мрежата EEN и Комитетът на старшите инспектори по труда (SLIC) бяха основните движещи сили, като организираха високо посещавани събития и дейности и разпространиха публикации и материали за кампанията във всички 27 държави — членки на ЕС, и извън тях.

Сред акцентите на кампанията бяха годишните Европейски седмици за безопасност и здраве при работа, 15-ият конкурс за награди за добри практики, прояви за обмен на добри практики както на национално равнище, така и на равнище ЕС, и накрая срещата на високо равнище за здравословни работни места.

Видеоматериал от кампанията 2020—2022 г. — Мускулно-скелетни смущения