Относно темата


Защо е толкова важно да се управляват опасните вещества на работното място?

Неприемлив е броят на работниците в Европа, изложени на опасни вещества на работното място.

Опасните вещества са причина за голяма част от професионалните заболявания, които оказват негативно въздействие върху качеството на живот и работоспособността на работниците, а в някои случаи водят и до фатален край. Заедно с трудовите злополуки, причинени от опасни вещества, те предизвикват значителни разходи за фирмите.

Освен това е налице обща липса на осведоменост за естеството и видовете опасни вещества на работното място и за рисковете, които причиняват, както и малък или никакъв напредък по отношение на ограничаване на излагането на работниците през последните години. Според последното Европейско проучване на условията на труд делът на работниците, които посочват, че са изложени на химични вещества поне в една четвърт от работното си време, не се е променял от 2000 г. насам и запазва нивото си от около 17 %.

Излагането на опасни вещества на работното място трябва се елиминира или поне да се управлява ефективно, за да се гарантират безопасността и здравето на работниците и икономическият успех на фирмите и обществото.