Относно темата


За какво става дума?

Служителите в много от европейските държави са изложени на опасни вещества. Подобно излагане се случва много по-често, отколкото повечето хора осъзнават, а в действителност е възможно почти на всяко работно място. Това представлява голяма заплаха за безопасността и здравето.

Опасно вещество представлява всяко твърдо, течно или газообразно вещество, което може да навреди на безопасността или здравето на работниците. Излагането може да стане чрез вдишване, проникване в кожата или поглъщане.

Излагането на опасни вещества на работното място е свързано с тежки и дълготрайни здравословни проблеми, включително:

  • респираторни заболявания (напр. астма, ринит, азбестоза и силикоза);
  • увреждане на вътрешните органи, вкл. мозъка и нервната система;
  • кожни раздразнения и кожни болести;
  • професионални ракови заболявания (напр. левкемия, рак на белите дробове, мезотелиома и рак на носната кухина).

Освен това наличието на опасни вещества може да изложи работниците на риск от пожар, експлозия, тежко отравяне и задушаване.

Второто Европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER-2), организирано от EU-OSHA, разкрива, че опасните вещества се срещат по-често в определени сектори, например селското стопанство, производството и строителството.

Въпреки това работниците от всички сектори са изложени на риск от въздействието на опасни вещества. Около 38 % от европейските предприятия съобщават за потенциално опасни химични или биологични вещества на работните си места. Поради това от съществено значение е рисковете да се идентифицират и управляват.