Относно темата


Как могат да се управляват рисковете, за да се осигури остаряване в добро здраве на работното място?

Предотвратяването през целия живот на свързани с работното място злополуки и влошено здраве е от особено значение, тъй като здравето на по-късен етап се влияе от условията на труд в по-ранния живот. Младите работници и служители днес са по-възрастните работници и служители на утрешния ден.

Прилагането на цялостен подход към управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР), съобразен с всички фактори, които могат да повлияят върху безопасността и здравето, е от съществено значение. Политиките в областта на човешките ресурси могат да играят голяма роля при осигуряването на добро управление на рисковете, особено на психосоциалните рискове. Рехабилитацията и политиките на подкрепа за връщане на работа след боледуване също добиват по-голямо значение в контекста на застаряващата работна сила.

Пример за цялостен подход към управлението на БЗР е концепцията за „работоспособност“. Работоспособността е балансът между свързаните с работата изисквания и индивидуалните ресурси. За насърчаването на добра работоспособност са необходими добро ръководство и участие на работниците.

Работодателите са задължени по закон да извършват оценки на риска, при които трябва да се вземат предвид свързаните с възрастта рискове. Възрастните работници и служители обаче не са еднородна група — индивидуалните различия във функционалния капацитет и в здравето нарастват с напредването на възрастта. Следователно при оценката на риска трябва да се отчете разнообразието.

На промените във функционалния капацитет на отделните лица може да се противодейства чрез адаптиране на работата, например посредством оборудване за намаляване на физическите натоварвания или осигуряване на обучение за подходящи техники на вдигане на товар. Не трябва да се забравя, че доброто планиране и организация на работното място е от полза за всички възрастови групи.