Относно темата


Как могат да се управляват рисковете

Можем да предотвратяваме и управляваме рисковете, свързани с нарастващата цифровизация на работното място. Ето как:

  • Възприемане на подход, ориентиран към човека и под човешки контрол.
  • Гарантиране на равен достъп до информация за работодателите, ръководителите, работниците и техните представители.
  • Консултации с работещите и техните представители и включването им във вземането на решения относно разработването, внедряването и използването на цифрови технологии и системи.
  • Поддържане на прозрачност относно начина, по който функционират цифровите инструменти, както и относно основните ползи от тях и недостатъците им.
  • Насърчаване на цялостен подход при оценката на цифровите технологии и тяхното въздействие върху работниците и обществото като цяло.

От ключово значение за цифровата трансформация е приобщаващият подход „под човешки контрол“. ИИ и цифровите технологии следва да са в подкрепа (не да заместват) човешкия контрол и решения или консултациите с работниците и тяхното участие. Човешкият контрол при проектирането, разработването и използването на цифрови системи дава възможност те да бъдат използвани в помощ на работещите, като същевременно остават под човешки контрол. Това е гаранция, че характеристики като съчувствие, съпричастност и загриженост за работниците няма да бъдат заменени от компютърно вземане на решенията.

Въпросите за безопасността и здравето също трябва да бъдат взети предвид на етапа на проектирането чрез включване от самото начало на програмистите и разработчиците. Също толкова важно е да се повиши цифровата грамотност сред работещите и работодателите чрез насърчаване на квалификацията и развиването на умения за цифрови приложения. Това позволява да се разбират по-добре цифровите системи, както и рисковете и възможностите, които те създават.