Относно темата


Кой трябва да участва в насърчаването на балансиран трудов живот?

Важното е да се включат всички — работодатели, ръководители, работници и служители — в съвместна работа за създаване на безопасна и здравословна работна среда за всички.

Ръководителите трябва да позволяват на работниците и служителите да поставят въпроси и да ги насърчават да помагат за намирането на решения. Добрият ръководител вдъхновява и мотивира работниците и служителите, разбира техните силни и слаби страни и ги поощрява да работят за постигането на общи цели. Благоприятната подкрепяща среда, която се характеризира със силен дух и в която по-възрастните и младите работници и служители в предприятието си сътрудничат и общуват добре помежду си, е от жизненоважно значение.

Като споделят своите познания за работното място с работодатели и ръководители, работниците и служителите могат да спомогнат за идентифицирането на проблемите и откриването и прилагането на решения. Търсенето на мнението на работниците и служителите — и създаването по този начин на климат на доверие и уважение — е основен фактор за успешното управление на рисковете.

Сътрудничеството между ръководителите по човешки ресурси и лицата, отговарящи за безопасността и здравето при работа (БЗР), е особено важно при посрещането на предизвикателствата, свързани със застаряващата и разнообразна работна сила. Политиките в областта на човешките ресурси, например балансът между професионалния и личния живот, работното време, ученето през целия живот и кариерното развитие, оказват голямо влияние върху безопасността и здравето. Ето защо е от решаващо значение политиките в областта на човешките ресурси да подкрепят управлението на БЗР за всички възрастови групи, като отчитат характеристиките, нуждите и мотивацията на всички работници и служители.