Относно темата


Защо е важно остаряването в добро здраве на работното място?

Чрез преодоляване на пречките пред балансирания трудов живот могат да се постигнат значителни ползи за работниците и работодателите. Чрез прилагането на добри практики за управление на безопасността и здравето при работа (БЗР) може да се подобри здравето на цялото работещо население — от новонавлизащите участници на пазара на труда до онези, които са пред пенсиониране.

Една четвърт от работниците и служителите съобщават, че работата им се отразява на здравето и че не биха били в състояние да вършат същата работа, когато навършат 60 години. Въпреки това рисковете за БЗР може да бъдат овладени, като по този начин се постигне по-безопасна, по-здравословна и по-справедлива работна среда за всички.

На последно място свързаните с демографските промени предизвикателства могат да причинят проблеми за фирмите и организациите — от общ недостиг на работна ръка до недостиг на квалифицирани работници и служители и притеснения относно производителността и отсъствията. Все пак, като изпълняват законоустановените си задължения и насърчават по-здравословни трудови практики за всички възрасти, работодателите най-вероятно ще започнат да установяват по-ниско текучество на персонала и повишена производителност.