2020—22 г.: „Здравословните работни места облекчават товара“


Партньори

Вижте официалните партньори на кампанията и медийните партньори, участващи в кампанията.

Официални партньори на кампанията

Компании и асоциации от частния и публичния сектор обединиха сили с нас в кампаниите „Здравословни работни места“. Партньорите на кампанията помагат за популяризиране на значението на безопасността и здравето при работа чрез различни дейности, включително конференции, семинари и сесии за обучение. Работата с широкомащабни организации може да бъде особено ефективна, тъй като означава, че нашите послания могат да достигнат малки и средни предприятия чрез веригите на доставка на тези големи организации.
Вижте пълния списък

Медийни партньори

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас за повишаване на осведомеността относно темите на кампанията, като използват своите канали за реклама и популяризиране на кампанията. Те представляват специална група от журналисти и редактори от европейски, национални и регионални медии, които се интересуват от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа.
Вижте пълния списък

Фокусни точки

Фокусните точки в повече от 30 държави координират и разпространяват информация от Агенцията в техните отделни държави и предоставят обратна връзка и препоръки. Обикновено водещите организации в областта на БЗР в своите държави са официалните представители на Агенцията на национално равнище. Те допринасят за разработването на информационните услуги и дейностите по кампанията на Агенцията. Подобно на държавите — членки на ЕС, фокусни точки са създадени и в държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС.
Данни за контакт

Мрежата EEN

Мрежата „Enterprise Europe“ (EEN) е ръководена от Европейската комисия мрежа и представлява основен инструмент на стратегията на ЕС за стимулиране на растежа и работните места. Като обединява близо 600 организации за подпомагане на бизнеса от 50 държави, EEN съдейства на малките фирми да се възползват от несравнимите възможности за бизнес на единния пазар на ЕС.

Кампанията „Здравословни работни места“ е важен инструмент за сътрудничество между Агенцията и EEN, а посланиците на EEN за БЗР участват активно в популяризирането на сътрудничеството.
Данни за контакт