Относно темата


Как могат да се управляват опасните вещества?

Трябва да се създаде култура на превенция, за да се гарантира успешно предотвратяване на случаите на влошаване на здравето, нараняванията и смъртните случаи, причинени от опасни вещества на работното място из цяла Европа. Всички участници трябва да са запознати с рисковете и да се ангажират с тяхното управление или предотвратяване.

  • Повишаване на осведомеността: това е дейност от изключителна важност. Всички работници трябва да са осведомени относно опасните вещества, рисковете, които те носят, и как да се ограничат или елиминират тези рискове.
  • Оценка на риска: това е първата стъпка към превенцията. В нея трябва да се ангажират работодатели, ръководители и работници. Рисковете, свързани с опасните вещества, често са сложни, а идентифицирането им изисква да се вземат предвид множество фактори. Оценката на риска трябва да се поддържа актуална — настъпват промени в околната среда, а с тях се изменя и потенциалът за излагане на опасни вещества.
  • Законодателствотук се посочват правните отговорности на работодателите да защитават работниците от опасни вещества. Работодателите трябва да познават добре този тип закони, включващи йерархия на превантивните мерки.
  • Практически инструменти и насоките помагат на фирмите да управляват опасните вещества на практическо ниво. На уебсайта на кампанията „Здравословни работни места“ могат да се намерят много подобни инструменти и примери за добри практики.