O téme


Prečo je to také dôležité?

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sa aj napriek úsiliu o ich predchádzanie stále nachádzajú na popredných miestach v zozname zdravotných problémov súvisiacich s prácou v Európe a často sa vyskytujú v kombinácii s inými zdravotnými problémami. Táto skutočnosť nevyhnutne znižuje kvalitu života a práceschopnosť jednotlivcov, čím zároveň poškodzuje podniky a hospodárstva.

Neprítomnosť v práci z dôvodu poškodení podporno-pohybovej sústavy predstavuje vysoký podiel vymeškaných pracovných dní v EÚ. Zamestnanci s takýmito poškodeniami takisto bývajú v priemere neprítomní počas dlhšieho časového obdobia než zamestnanci bez zdravotných problémov.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou predstavujú jednu z najbežnejších príčin zdravotného postihnutia a dočasnej pracovnej neschopnosti a sú najčastejšie uznávanou chorobou z povolania v krajinách ako Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko a Španielsko.

Tretina zamestnancov s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a pridruženým zdravotným problémom sa domnieva, že vo svojej práci nebude schopná pokračovať až do veku 60 rokov.

V dôsledku týchto poškodení bývajú jednotlivci v práci menej produktívni a v porovnaní so zamestnancami bez zdravotných problémov sa u nich vyskytuje vyššia miera takzvaného prezentizmu, čiže práce v čase indisponovanosti.

To má z ekonomického hľadiska významný vplyv. Priame náklady na poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou zahŕňajú prostriedky vynaložené na zdravotnú starostlivosť (diagnostika, liečba choroby a výdavky na rehabilitáciu) a lieky, ako aj náklady na odškodnenie zamestnancov. Medzi nepriame náklady patria náklady vyplývajúce z narušenia činnosti pracovných skupín, zníženia produktivity, oneskorenia výroby a nahrádzania chorých zamestnancov (vrátane odbornej prípravy nových zamestnancov) a náklady súvisiace s absentizmom alebo prezentizmom. Odhaduje sa, že tieto nepriame náklady sú v prípade podnikov niekoľkonásobne vyššie ako priame náklady.

Preto je nevyhnutné, aby boli zamestnávatelia o tomto probléme informovaní a aby ponúkali podporu a poradenstvo pri predchádzaní poškodeniam podporno-pohybovej sústavy alebo pri ich riadení.