O téme


Prečo je zdravé starnutie v práci také dôležité?

Významný prínos pre zamestnancov a zamestnávateľov možno získať odstránením prekážok pre udržateľný pracovný život. Dodržiavaním dobrej praxe v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) možno prispieť k zlepšeniu zdravia celej pracujúcej populácie, počnúc tými, ktorí sú noví na trhu až po tých, ktorí sa blížia k odchodu do dôchodku.

Štvrtina zamestnancov uviedla, že práca ovplyvňuje ich zdravie a že po šesťdesiatke nebudú schopní robiť rovnakú prácu. Riziká BOZP však možno riešiť a tak dospieť k vytvoreniu bezpečnejšieho, zdravšieho a spravodlivejšieho pracovného prostredia pre všetkých.

Výzvy, ktoré prinášajú demografické zmeny, môžu podnikom a organizáciám spôsobovať problémy siahajúce od všeobecného nedostatku pracovných síl po nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, ako aj obavy súvisiace s produktivitou a absenciami. Ak si však zamestnávatelia budú plniť svoje zákonné povinnosti a presadzovať zdravé pracovné postupy pre všetky vekové kategórie, je pravdepodobné, že zaznamenajú zníženie fluktuácie zamestnancov a zvýšenie produktivity.