2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky


Partneri

Spoznajte oficiálnych partnerov kampane a mediálnych partnerov zapojených do tejto kampane.

Oficiálni partneri kampane

V rámci kampaní Zdravé pracoviská s nami spojili sily spoločnosti a združenia zo súkromného a z verejného sektora. Partneri kampane pomáhajú propagovať význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom rôznych aktivít vrátane konferencií, seminárov a školení. Spolupráca s veľkými organizáciami môže byť mimoriadne účinná, pretože naše posolstvá môžu osloviť malé a stredné podniky práve prostredníctvom dodávateľských reťazcov týchto veľkých organizácií.
Zobraziť úplný zoznam

Mediálni partneri

Naši mediálni partneri s nami spolupracujú na zvyšovaní informovanosti o témach kampane, pričom na reklamu a propagáciu kampane používajú rôzne dostupné prostriedky. Ide o exkluzívny tím novinárov a redaktorov z európskych, vnútroštátnych a regionálnych médií, ktorí sa zaujímajú o propagáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zobraziť úplný zoznam

Kontaktné miesta

Kontaktné miesta vo viac ako 30 krajinách koordinujú a šíria informácie agentúry v rámci svojich jednotlivých krajín a poskytujú spätnú väzbu a odporúčania. Sú oficiálnymi zástupcami agentúry na vnútroštátnej úrovni a spravidla plnia úlohu hlavnej organizácie BOZP v príslušných krajinách. Prispievajú k rozvoju informačných služieb agentúry, ako aj činností v rámci jej kampaní. Rovnako ako v členských štátoch EÚ boli kontaktné miesta zriadené aj v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a v kandidátskych, ako aj potenciálnych kandidátskych krajinách na vstup do EÚ.
Kontaktné údaje

Sieť EEN

Sieť Enterprise Europe Network (EEN) je sieť vedená Komisiou a je kľúčovým nástrojom v stratégii EÚ na podporu rastu a zamestnanosti. Táto sieť, ktorá spája približne 600 organizácií na podporu podnikania z 50 krajín, pomáha malým podnikom chopiť sa jedinečných podnikateľských príležitostí na jednotnom trhu EÚ.

Kampaň Zdravé pracoviská je dôležitou oblasťou spolupráce medzi agentúrou a sieťou EEN a ambasádori BOZP sa aktívne podieľajú na propagácii tejto spolupráce.
Kontaktné údaje