O téme


Prečo je také dôležité kontrolovať nebezpečné látky pri práci?

Nebezpečným látkam na pracovisku je v celej Európe vystavené neprijateľné množstvo pracovníkov.

Nebezpečné látky sú príčinou značnej časti chorôb z povolania, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života pracovníkov a ich schopnosť pracovať a v niektorých prípadoch môžu mať aj smrteľné následky. Spolu s pracovnými úrazmi spôsobenými nebezpečnými látkami to znamená pre podniky značné náklady.

Napriek tomu panuje všeobecný nedostatok povedomia o charaktere a množstve nebezpečných látok na pracovisku a o rizikách, ktoré predstavujú, pričom v posledných rokoch sa v znižovaní expozície pracovníkov dosiahol len malý alebo žiadny pokrok. Podľa Európskeho prieskumu pracovných podmienok sa od roku 2000 podiel pracovníkov, ktorí uvádzajú, že boli vystavení chemikáliám najmenej štvrtinu svojho pracovného času, nezmenil a zostáva na úrovni okolo 17 %.

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a hospodárskeho úspechu podnikov a celej spoločnosti je potrebné expozície nebezpečným látkam na pracovisku odstrániť alebo ich aspoň efektívne kontrolovať.