O téme


O čo ide?

Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva veľké obavy.

Nebezpečná látka je každá tuhá, kvapalná alebo plynná látka, ktorá môže spôsobiť ujmu, pokiaľ ide o bezpečnosť a zdravie pracovníkov. K expozícii môže dôjsť inhaláciou, prienikom cez kožu alebo požitím.

Expozície nebezpečným látkam na pracovisku vedú k akútnym a dlhodobým zdravotným problémom vrátane:

  • ochorení dýchacích ciest (napr. astma, rinitída, azbestóza a silikóza),
  • poškodení vnútorných orgánov vrátane mozgu a nervového systému,
  • podráždenia kože a kožných ochorení,
  • rakoviny z povolania (napr. leukémia, rakovina pľúc, mezotelióm a rakovina nosovej dutiny).

Navyše, prítomnosť nebezpečných látok môže zamestnancov vystaviť riziku požiaru, výbuchu, akútnej otravy a udusenia.

Z druhého Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER-2), ktorý uskutočnila agentúra EU-OSHA, vyplýva, že nebezpečné látky sa najčastejšie vyskytujú v určitých odvetviach, ako napr. poľnohospodárstvo, výroba a stavebníctvo.

Riziku expozície nebezpečným látkam sú však vystavení zamestnanci vo všetkých odvetviach. V skutočnosti celkovo 38 % európskych podnikov uvádza, že na ich pracoviskách sa vyskytujú potenciálne nebezpečné chemické alebo biologické látky. Identifikovanie a riadenie týchto rizík je preto veľmi dôležité.