O téme


Ako možno riadiť riziká na zabezpečenie zdravého starnutia v práci?

Prevencia pracovných úrazov a chorôb z povolania počas celého života je zásadná, keďže zdravie vo vyššom veku je ovplyvnené pracovnými podmienkami v mladšom veku. Z dnešných mladých zamestnancov sa v budúcnosti stanú starší zamestnanci.

Holistický prístup k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), so zreteľom na všetky faktory, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a ochranu zdravia, je kľúčový. Politika ľudských zdrojov môže zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečení dobrého zvládnutia rizík, najmä psychosociálnych rizík. V súvislosti s problematikou starnutia pracovnej sily je čoraz dôležitejšia aj rehabilitácia a politiky na podporu návratu do práce po chorobe.

Príkladom holistického prístupu v riadení BOZP je koncepcia „pracovnej schopnosti“. Pracovná schopnosť predstavuje rovnováhu medzi pracovnými požiadavkami a možnosťami jednotlivcov. Podpora dobrej pracovnej schopnosti si vyžaduje dobré vedenie a participáciu pracovníkov.

Zamestnávatelia sú zo zákona povinní vykonávať hodnotenie rizík, ktoré by mali zohľadňovať riziká súvisiace s vekom. Starší pracovníci však netvoria homogénnu skupinu: rozdiely medzi jednotlivými pracovníkmi vo funkčných schopnostiach a zdravotnom stave vekom narastajú. Pri hodnotení rizika sa preto musí zohľadniť rozmanitosť.

Zmeny funkčných kapacít jednotlivcov možno riešiť prispôsobením práce, napríklad používaním zariadení na zníženie fyzickej záťaže alebo zabezpečením školenia o technikách správneho zdvíhania. Treba mať na pamäti, že vhodné usporiadanie pracoviska a organizácie je prínosom pre všetky vekové skupiny.