O téme


Kto musí byť zapojený do podpory udržateľného pracovného života?

Kľúčom je zapojiť všetkých – zamestnávateľov, manažérov a zamestnancov – do vzájomnej spolupráce s cieľom vytvoriť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých.

Manažéri by mali zamestnancom umožniť predkladať otázky a podnecovať ich, aby pomáhali nachádzať riešenia. Dobrý manažér zamestnancov inšpiruje a motivuje, chápe ich silné stránky a nedostatky, a povzbudzuje ich, aby pracovali na spoločných cieľoch. Prostredie plné podpory, v ktorom vládne vysoká morálka a starší a mladší zamestnanci v podniku navzájom výborne spolupracujú a komunikujú, je veľmi dôležité.

Výmenou znalostí o pracovisku so zamestnávateľmi a manažérmi môžu zamestnanci pomôcť identifikovať problémy a nájsť a realizovať riešenia. Konzultácia so zamestnancami – a teda vytváranie prostredia dôvery a rešpektu – je kľúčom k úspešnému riadeniu rizík.

Spolupráca medzi riadením ľudských zdrojov a osobami zodpovednými za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je mimoriadne dôležitá, pokiaľ ide o plnenie výziev, ktoré predstavuje starnutie a rozmanitosť pracovnej sily. Politiky v oblasti ľudských zdrojov – napríklad dosiahnutie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, pracovný čas, celoživotné vzdelávanie a kariérny rast – majú veľký vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia. Je preto dôležité, aby politiky v oblasti ľudských zdrojov podporovali riadenie BOZP pre všetky vekové skupiny so zreteľom na charakteristiky, potreby a motivácie všetkých zamestnancov.