O téme


Aké sú možnosti riadenia?

Poškodeniam podporno-pohybovej sústavy sa dá predchádzať a možno ich riadiť. Kľúčom k riešeniu tejto problematiky je zaujatie integrovaného prístupu, založeného na zásadách rámcovej smernice o BOZP, a podpora kultúry prevencie so zapojením zamestnávateľov aj zamestnancov.

  • Hodnotenie rizík na pracovisku: tvorí základ úspešnej prevencie a malo by zahŕňať prípravu, hodnotenie a zavádzanie preventívnych a ochranných opatrení. Hodnotenie rizík sa má pravidelne preskúmavať a aktualizovať.
  • Kombinácia preventívnych opatrení na elimináciu/kontrolu rizík: toto by malo byť najvyššou prioritou na každom pracovisku. Keďže poškodenia podporno-pohybovej sústavy zapríčiňuje viacero faktorov, najlepším riešením je kombinovaný prístup, ktorý môže zahŕňať opatrenia zamerané na pracovisko (napr. ergonómia), organizáciu práce (napr. povolenie prestávok), psychosociálne faktory (napr. poskytnutie kontroly nad pracovným tempom zamestnancom) a zamestnancov (napr. zabezpečovanie školení o správnom držaní tela).
  • Podpora participácie zamestnancov: zamestnanci by sa mali podieľať na identifikácii rizík poškodení podporno-pohybovej sústavy a preventívnych riešení s cieľom pomôcť spoločnostiam vypracovať komplexné politiky v oblasti riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy. V záujme uľahčenia skupinových diskusií o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy na pracovisku alebo počas školenia možno použiť pomôcky na otvorenie diskusie na pracovisku, ktoré vytvorila agentúra EU-OSHA.

V rámci kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž sme vytvorili databázu praktických nástrojov, usmerňujúcich materiálov a príkladov osvedčených postupov s cieľom pomôcť podporiť zapojenie zamestnancov a riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracoviskách. Ďalšie užitočné materiály a publikácie týkajúce sa tejto kampane sú k dispozícii v časti Nástroje a publikácie.