O téme


Kto musí byť zapojený?

Je nevyhnutné, aby na prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku spolupracovali všetci. Spolupráca zamestnávateľov, manažérov a zamestnancov povedie k spoločnému porozumeniu danej otázke a trvalým zlepšeniam.

Zamestnávatelia nesú právnu zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa riziká na pracovisku náležite posudzovali a kontrolovali, a musia uznať potrebu prevziať vedúcu úlohu v oblasti preventívneho prístupu k riešeniu poškodení podporno-pohybovej sústavy. Na efektívne hodnotenie rizík a prevenciu je potrebné, aby samotní zamestnávatelia aj ich zamestnanci boli dobre informovaní a vyškolení.

Je dôležité povzbudzovať zamestnancov, aby sa o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy porozprávali otvorene a čo najskôr. Pokiaľ budú zamestnanci pokojne diskutovať o vlastnom fyzickom zdraví, je pravdepodobnejšie, že sa budú o seba starať a že včas vyhľadajú podporu a liečbu.

Cieľom tejto kampane nie je len zvyšovanie informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a ich nepriaznivom vplyve na jednotlivcov, podniky a spoločnosť, ale aj podpora spolupráce pri zabezpečovaní prijímania účinných preventívnych opatrení pri riešení problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy.