O téme


O čo ide?

Poškodeniami podporno-pohybovej sústavy súvisiacimi s prácou trpia milióny zamestnancov v celej Európe. Podľa údajov vyplývajúcich zo šiesteho Európskeho prieskumu pracovných podmienok udávajú problémy s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy približne traja z piatich zamestnancov v Európskej únii.

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou sú poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby a šľachy, ktoré sú zapríčinené alebo zhoršované predovšetkým prácou alebo vplyvmi bezprostredného pracovného prostredia. Môžu mať mimoriadne negatívny vplyv na kvalitu života a práceschopnosť jednotlivcov a patria medzi najčastejšie príčiny zdravotných postihnutí, dočasnej pracovnej neschopnosti a predčasného odchodu do dôchodku.

Najčastejšími poškodeniami podporno-pohybovej sústavy súvisiacimi s prácou sú bolesti chrbta a horných končatín. K ich vzniku môžu prispievať fyzické, organizačné, psychosociálne a individuálne faktory.

Podľa Európskeho prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík z roku 2019 predstavujú najčastejšie identifikovaný rizikový faktor v EÚ27 opakované pohyby rúk alebo ramien (uvádza 65 % podnikov). Medzi ďalšie riziká súvisiace s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy patrí dlhotrvajúce sedenie (61 %), ktoré sa často považuje za nové alebo vznikajúce riziko poškodení podporno-pohybovej sústavy, dvíhanie alebo prenášanie ľudí či ťažkých bremien (52 %), časový tlak (45 %) a únavné alebo bolestivé polohy (31 %).

Hoci sa poškodeniam podporno-pohybovej sústavy dá predchádzať, naďalej predstavujú najčastejší zdravotný problém súvisiaci s prácou v Európe. Sú dôvodom na znepokojenie nielen z hľadiska ich účinkov na zdravie jednotlivých zamestnancov, ale aj pre ich negatívny vplyv na podniky a národné hospodárstva.