O téme


Argumenty v prospech kontrolovania nebezpečných látok

Existujú jasné argumenty v prospech investovania do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – podnikom zasadzujúcim sa o vytvorenie kultúry prevencie na základe silného vedenia a poskytovania primeraných zdrojov to prináša dlhodobé výhody.

Nedostatočné kontrolovanie nebezpečných látok na pracoviskách nielenže zbytočne ohrozuje pracovníkov, ale znamená aj značné priame náklady pre podniky a zdravotnícke systémy. Napríklad náklady expozície karcinogénom na pracovisku sa odhadujú na 2,4 miliardy EUR v Európe každý rok. Nároky na odškodnenie zo strany zamestnancov, ktorých zdravie bolo nepriaznivo ovplyvnené, lebo boli vystavení nebezpečným látkam pri práci, môžu dosahovať aj na stovky tisíc EUR na jeden nárok.

Takýmto nákladom sa možno vyhnúť investovaním do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podniky sa môžu tešiť z:

  • vyšších úrovní produktivity a motivácie medzi zamestnancami
  • zníženia absencií a nákladov súvisiacich so zlým zdravotným stavom zamestnancov
  • nižšej fluktuácie zamestnancov.

Vďaka tomu na druhej strane podniky sú konkurencieschopnejšie a úspešnejšie, čo je cieľom všetkých podnikov.