O téme


Kto musí byť zapojený do podpory udržateľného pracovného života?

V záujme účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebná účasť každého – zamestnávateľov, manažérov i zamestnancov. Dôležité je to obzvlášť vtedy, keď ide o nebezpečné látky, keďže prehliadanie rizík má vážne priame dôsledky na zdravie zamestnancov a prežitie podniku.

  • Zamestnávatelia sú zo zákona povinní vykonať hodnotenie rizík na identifikáciu všetkých možných rizík spojených s nebezpečnými látkami. Musia zabezpečiť, aby sa riziká riadili na základe hierarchie preventívnych opatrení.
  • Manažéri by mali motivovať zamestnancov, aby sa zapojili. Mali by zabezpečiť, aby pracovníci absolvovali pravidelné školenia a aby im boli poskytované prostriedky, ktoré sa dajú jednoducho používať.
  • Zamestnanci by mali rozumieť potenciálnym rizikám, mali by byť dobre informovaní o všetkých preventívnych opatreniach, mali by bez strachu vyjadrovať svoje obavy a mali by sa povzbudzovať k tomu, aby sa aktívne podieľali na hľadaní riešení.

Najdôležitejšie je zavedenie kultúry prevencie. Prostredníctvom silného vedenia a odhodlania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zamestnávatelia a manažéri môžu vytvárať pracovné prostredie, ktoré bude všetkých povzbudzovať k tomu, aby brali bezpečnosť a ochranu zdravia seriózne a aby spolupracovali na identifikácii a riešení rizík.