O téme


Podnikateľský zámer

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy ovplyvňujú práceschopnosť jednotlivcov, a preto predstavujú veľkú nákladovú záťaž pre podniky a hospodárstva:

  • Absentizmus: neprítomnosť v práci v dôsledku poškodení podporno-pohybovej sústavy predstavuje vysoký podiel vymeškaných pracovných dní v členských štátoch EÚ. Pri zamestnancoch s týmito poškodeniami je v priemere takisto pravdepodobnejšie, že budú neprítomní počas dlhšieho časového obdobia.
  • Prezentizmus: ak zamestnanec v práci pociťuje bolesť v dôsledku poškodení podporno-pohybovej sústavy, pravdepodobne to ovplyvní jeho výkonnosť a produktivitu.
  • Predčasný alebo nútený odchod do dôchodku: zamestnanci, ktorí trpia poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, sa možno budú musieť vzdať práce úplne a v porovnaní so zamestnancami bez takýchto poškodení sa častejšie domnievajú, že vo veku 60 rokov už nebudú môcť vykonávať rovnakú prácu.

Vzhľadom na vysokú prevalenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou má z podnikateľského hľadiska veľký zmysel investovať do prevencie ich vzniku alebo výskytu. Poškodeniam podporno-pohybovej sústavy sa dá predchádzať a možno ich riadiť, takže náklady, ktoré s nimi súvisia, možno znižovať. Ak sa u niekoho vyvinie poškodenie podporno-pohybovej sústavy, prijatie jednoduchých opatrení, napríklad poskytnutie odbornej podpory a prispôsobenie pracovného prostredia, čo najskôr po prejavení príznakov významne znižuje pravdepodobnosť dlhodobej neprítomnosti v práci.

Takýmito opatreniami v oblasti prevencie a včasnej intervencie možno znížiť mieru absentizmu, zvýšiť produktivitu a znížiť náklady na strane podnikov, ako aj národných systémov zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia.}a Kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž ponúka súvisiace dôkazy a príklady, ako aj odkazy na zdroje, ktoré môžu podnikom pomôcť začleniť riešenie poškodení podporno-pohybovej sústavy do každodenného riadenia BOZP.