O téme


Ako možno kontrolovať nebezpečné látky?

Na úspešné predchádzanie zlému zdravotnému stavu, zraneniam a úmrtiam spôsobeným nebezpečnými látkami na pracoviskách v rámci celej Európy je potrebné vytvoriť kultúru prevencie. Všetky zapojené subjekty musia byť oboznámené s rizikami a musia byť pripravené riadiť tieto riziká a predchádzať im.

  • Zvyšovanie informovanosti: je zásadné. Každý na pracovisku musí byť informovaný o nebezpečných látkach, rizikách, ktoré predstavujú a o tom, ako riziká znížiť alebo odstrániť.
  • Hodnotenie rizík: je prvým krokom k prevencii. Zapojiť by sa mali zamestnávatelia, manažéri aj pracovníci. Riziká, ktoré predstavujú nebezpečné látky, bývajú často zložité a pri identifikovaní týchto rizík je potrebné prihliadať na mnohé faktory. Keďže pracovné prostredie sa mení rovnako ako potenciálna expozícia nebezpečným látkam, je potrebné aktualizovať aj hodnotenie rizík.
  • Právne predpisystanovujú zamestnávateľom právne povinnosti na ochranu zamestnancov pred nebezpečnými látkami. Zamestnávatelia by mali dobre ovládať tieto právne predpisy, ktoré zahŕňajú hierarchiu preventívnych opatrení.
  • Praktické nástroje a usmerneniapomáhajú podnikom kontrolovať nebezpečné látky na praktickej úrovni. Mnohé takéto nástroje a príklady dobrej praxe sú k dispozícii na webovom sídle kampane Zdravé pracoviská.