2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky


Samit kampane Zdravé pracoviská

Na tomto podujatí sa stretli poprední európski odborníci a subjekty s rozhodovacou právomocou, aby spolu prediskutovali výsledky dvojročnej kampane, podelili sa o svoje poznatky a preskúmali budúce stratégie na účinnú prevenciu a udržateľnú kontrolu nebezpečných látok na pracoviskách.

Pracovné semináre, ktoré prebiehali súbežne, sa zameriavali na činnosti v oblasti prevencie v spojitosti s karcinogénnymi látkami na pracovisku, osvedčené postupy v odvetví služieb a nahrádzanie nebezpečných látok vo výrobných procesoch. Diskutovalo sa aj o najúčinnejších opatreniach v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), pokiaľ ide o budúci vývoj v oblasti používania chemických látok.

Mimoriadne významným momentom samitu bolo vyhlásenie víťazov v súťaži Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Účastníci oslavovali desať organizácií, ktoré získali ocenenie a uznanie nezávislej medzinárodnej poroty za ich aktívny a participatívny prístup ku kontrole nebezpečných látok. 

Napokon agentúra predstavila i nadchádzajúcu kampaň Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022, ktorá sa začne v októbri 2020 a prispeje k zvyšovaniu povedomia o význame prevencie rizík poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

Zhrnutie konferencie, záznamy zo všetkých stretnutí, prezentácie a fotografie sú už k dispozícii.