Na temat


Jak można radzić sobie z tym problemem?

Zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego można zapobiegać i można zarządzać tym problemem. Zasadnicze znaczenie ma w tym względzie przyjęcie zintegrowanego podejścia, opartego na zasadach określonych dyrektywie ramowej w sprawie BHP, oraz propagowanie kultury zapobiegania wśród pracodawców i pracowników.

  • Ocena ryzyka w miejscu pracy: ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego zapobiegania zagrożeniom i powinna obejmować przygotowanie, ocenę i wdrażanie środków zapobiegawczych i ochronnych. Proces oceny ryzyka trzeba poddawać regularnym przeglądom i aktualizacjom.
  • Łączenie środków zapobiegawczych w celu eliminacji/kontroli ryzyka: powinno być priorytetem w każdym miejscu pracy. Jako że zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą mieć wiele różnych przyczyn, najlepszym rozwiązaniem jest łączenie środków, na przykład działań odnoszących się do miejsc pracy (np. rozwiązania ergonomiczne), organizacji pracy (np. wprowadzenie przerw), czynników psychospołecznych (np. przekazanie pracownikom kontroli nad tempem pracy) i rozwiązań dla pracowników (np. zapewnienie szkoleń dotyczących odpowiedniej postawy).
  • Wspieranie zaangażowania pracowników: pracownicy powinni uczestniczyć w rozpoznawaniu zagrożeń związanych z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi i określaniu rozwiązań zapobiegawczych, aby pomóc przedsiębiorstwom w opracowaniu kompleksowej polityki w zakresie zarządzania tym problemem. Aby ułatwić grupowe rozmowy w miejscu pracy lub podczas szkoleń, można wykorzystywać pomysły EU-OSHA na rozpoczęcie rozmowy w miejscu pracy na temat zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

W ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” stworzyliśmy bazę praktycznych narzędzi, wytycznych oraz przykładów dobrych praktyk, aby zachęcić pracowników do zaangażowania się i pomóc zakładom pracy w zarządzaniu takimi problemami zdrowotnymi. Inne użyteczne materiały do prowadzenia kampanii oraz publikacje znajdują się w części Narzędzia i publikacje.