Na temat


Uzasadnienie biznesowe przemawiające za zarządzaniem substancjami biznesowymi

Istnieje wyraźne uzasadnienie biznesowe przemawiające za inwestowaniem w bezpieczeństwo i higienę pracy – przedsiębiorstwa zobowiązały się do stworzenia kultury prewencji dzięki silnemu przywództwu i udostępnianiu odpowiednich zasobów, aby czerpać określone korzyści w perspektywie długoterminowej.

Nieodpowiednie zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy nie tylko naraża pracowników na zbędne ryzyko, ale nakłada również znaczne koszty bezpośrednie na przedsiębiorstwa i systemy opieki zdrowotnej. Na przykład szacuje się, że koszt związany z narażeniem na oddziaływanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy w Europie wynosi każdego roku 2,4 mld EUR. Poszczególne pozwy o odszkodowanie wnoszone przez pracowników, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek narażenia na oddziaływanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy, również mogą opiewać na setki tysięcy euro.

Inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy pozwalają przedsiębiorstwom uniknąć konieczności poniesienia takich kosztów, przynosząc im również korzyści w postaci:

  • poprawy poziomu wydajności pracy i motywacji wśród pracowników;
  • zmniejszenia liczby nieobecności w miejscu pracy i kosztów powiązanych ze złym stanem zdrowia pracowników;
  • mniejszej rotacji pracowników.

Korzyści te przekładają się z kolei na wzrost konkurencyjności i poprawę osiąganych wyników, tj. przyczyniają się do realizacji celów przyświecających wszystkim przedsiębiorstwom.