Na temat


Kto powinien zajmować się promowaniem zrównoważonego życia zawodowego?

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga zaangażowania ze strony wszystkich podmiotów – pracodawców, kierowników i pracowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku substancji niebezpiecznych, ponieważ zlekceważenie zagrożeń związanych z tymi substancjami może mieć poważne, bezpośrednie konsekwencje dla zdrowia pracowników i rentowności przedsiębiorstwa.

  • Pracodawcy są prawnie zobowiązani do przeprowadzania ocen ryzyka w celu zidentyfikowania wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi. Pracodawcy muszą również zapewnić zarządzanie czynnikami ryzyka zgodnie z hierarchią środków prewencyjnych.
  • Kierownicy powinni zachęcać pracowników do angażowania się w prowadzone działania. Powinni także upewnić się, że pracownicy biorą udział w regularnie organizowanych szkoleniach i dysponują dostępem do przystępnych zasobów.
  • Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń, być zaznajomieni ze wszelkimi środkami prewencyjnymi, nie obawiać się zgłaszania swoich zastrzeżeń i być zachęcani do aktywnego udziału w procesie wypracowywania rozwiązań.

Wprowadzenie kultury prewencji ma kluczowe znaczenie. Dzięki silnemu przywództwu i zaangażowaniu w działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy i kierownicy mogą stworzyć środowisko pracy sprzyjające poważnemu traktowaniu problematyki BHP oraz prowadzeniu współpracy w obszarze identyfikowania zagrożeń i przeciwdziałania zagrożeniom.