Na temat


Jak można zarządzać zagrożeniami, aby zapewnić zdrowe starzenie się w miejscu pracy?

Zapobieganie wypadkom w pracy oraz chorobom przez całe życie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ na zdrowie na późniejszym etapie życia mają wpływ warunki pracy we wcześniejszej jego fazie. Dzisiejsi młodzi pracownicy są przyszłymi starszymi pracownikami.

Zasadnicze znaczenie ma holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), uwzględniające wszystkie czynniki mające potencjalnie wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie. Polityki w zakresie zasobów ludzkich mogą odgrywać istotną rolę w zapewnieniu właściwego zarządzania zagrożeniami, szczególnie zagrożeniami psychospołecznymi. Rehabilitacja i strategie powrotu do pracy po chorobie również są coraz ważniejsze w kontekście starzenia się pracowników.

Przykładem holistycznego podejścia do zarządzania BHP jest koncepcja „zdolności do pracy”. Zdolność do pracy to równowaga między wymogami związanymi z pracą a zasobami indywidualnymi. Promowanie wysokiej zdolności do pracy wymaga przywództwa i udziału pracowników.

Pracodawcy mają prawny obowiązek przeprowadzania ocen ryzyka, które powinny uwzględniać zagrożenia związane z wiekiem. Jednak starsi pracownicy nie stanowią jednorodnej grupy, a różnice pod względem wydolności funkcjonalnej i zdrowia pomiędzy poszczególnymi osobami zwiększają się wraz z wiekiem. Zatem w ocenie ryzyka należy uwzględnić różnorodność.

Zmiany wydolności funkcjonalnej poszczególnych osób można niwelować poprzez dostosowanie warunków pracy, na przykład poprzez zastosowanie urządzeń służących zmniejszeniu obciążenia pracą fizyczną bądź poprzez zapewnienie szkoleń w zakresie odpowiednich technik podnoszenia ciężarów. Należy pamiętać, że odpowiednie projektowanie i organizacja miejsc pracy są korzystne dla wszystkich grup wiekowych.